12-04-2018
Littera Antiqua

ISSN 2082-9264
Littera Antiqua
Czasopismo Naukowe
Instytut Filologii Klasycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
W imieniu Redakcji zapraszam do składania artykułów, recenzji i rozpraw z zakresu nauk
dotyczących antyku grecko-rzymskiego w internetowym czasopiśmie naukowym „Littera Antiqua”,
które jest wydawane w Instytucie Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Szczególnie zapraszamy filologów klasycznych, historyków, filozofów oraz wszystkich naukowców zajmujących się starożytnością.
Czasopismo przewidziane jest jako rocznik. Jego pierwotną wersją jest wersja online nośnikiem (formuła open access).
Nad utrzymaniem wysokiego poziomu naukowego czuwają Recenzenci z  renomowanych ośrodków akademickich w Polsce i na świecie.
Artykuły opublikowane w "Littera Antiqua" indeksowane są w bazach m.in.: CEEOL oraz DOAJ, a także IC Journals Master List.
Na podstawie ogłoszonej w formie komunikatu liście czasopism naukowych

(23 grudnia 2015 r.) "Littera Antiqua"
została umieszczona w części B i otrzymała 8 punktów.

Czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2013, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 6,90 pkt.

Głównymi założeniami utworzenia czasopisma są: szybkość publikowania wyników prowadzonych badań naukowych, możliwość dyskusji naukowej oraz możliwość wykorzystania najnowszych technologii informacyjnych, takich jak: prezentacje, filmy, zdjęcia, co jest niemożliwe w tradycyjnych czasopismach naukowych ukazujących się drukiem
Redaktor naczelny
dr Katarzyna Kołakowska
k.kolakowska@litant.eu